Skip to content

Узагальнення до адміністративного позову про визнання противоправними дії та бездіяльність органа місцевго самоврядування під час виконання ним делегованих повноважень та поновлення порушеного цими (та іншими) діями суб’єктивного публічного права

14.11.2010

Узагальнення до адміністративного позову

про визнання противоправними дії та бездіяльність органа місцевго самоврядування під час виконання ним делегованих повноважень та поновлення порушеного цими (та іншими) діями суб’єктивного публічного права
(ч.2 Ст. 55 Конституції України, ч.1 Ст. 2 КАСУ)

Я, громадянка України, Любченко Юлія Олександрівна, є матір’ю малолітньої дитини Любченка Іллі Борисовича 19 червня 2008 року народження, маю статус особи, застрахованої у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та маю право на матеріальне забезпечення за таким видом цієї системи страхування, як страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, яке є складовою частиною мого конституційного права на соціальний захист.   
Згідно Постанови КМУ від 16.01.2007р. №32 «Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб. Враховуючи таке, вважаю, що Відповідачем за даним позовом є Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації.
На виконання обов’язку держави по забезпеченню прав людини, в цілях створення механізму реалізації конституційного права громадян на соціальний захист, яке відповідно до Конституції гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, Верховною Радою України 14.01.1998 було прийнято Закон України №16/98-ВР «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Основи).
Згідно з положеннями Ст. 25 Закону про Основи надаються такі види … матеріального забезпечення … як страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: … допомога по догляду за дитиною
Характеристики таких страхових випадків як «догляд за малолітньою дитиною», як підстави надання та отримання матеріального забезпечення, право на яке гарантоване загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (і яке є складовою частиною конституційного права на соціальний захист), умови надання, види та розміри цього матеріального забезпечення, визначено Законом України від 18.01.2001 № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».
Ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, … не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.».
У грудні 2007 року, у зв’язку з прийняттям Закону України N 107-VI від 28 грудня 2007 року «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було фактично призупинено реалізацію гарантованого державою конституційного права на соціальний захист громадян, застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Враховуючи викладене Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 року окремі положення Закону України “Про Державний бюджет  України на 2008 рік  та про внесення змін  до деяких законодавчих актів України” визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
Таким чином, при визначені розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно керуватися статтею 43 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, а не положеннями Закону України  “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України”,  які визнані неконституційними.
Звертаю Вашу увагу, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку була призначена мені  після цього рішення КСУ.
Крім того, закони про Державний бюджет на певний рік не можуть будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин, про що зазначено в Рішеннях Конституційного суду від 22.05.2008 року та від 27.11.2008 р., норми яких є преюдиціальними для судів загальної юрисдикції.
Окрім того, згідно з абзацом 1 п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 “Про незалежність судової влади” звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.
Проте навіть якщо вирішувати питання дії законів «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»  та «Про допомогу сім’ям з дітьми» з точки зору колізії, то при вирішенні такої колізії слід взяти до уваги Лист Міністерства юстиції від 29.07.2008 № 337-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у разі колізії».
За цим листом дана колізія вирішується на користь Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р.: «…У разі, коли розходження має місце між загальним та спеціальним актом, який був прийнятий раніше і не скасований прийнятим пізніше загальним актом, перевага віддається спеціальному акту…»
08.09.09 року Конституційний Суд України прийняв Рішення по справі № 1-27/2009, де розтлумачив питання стосовно застосування спеціальних законів, відповідно до Конституції України і основ соціального захисту.
Виходячи з правових позицій КСУ та п.7 Ст. 9 КАСУ можна прийти до висновку, що до моїх спірних правовідносин (як до застрахованої особи) слід застосовувати виключно спеціальний закон на тій підставі, що саме в цьому законі викладені умови, норми та порядок соціального забезпечення у страховому випадку, встановлюється порядок визначення розміру соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до застрахованих осіб.
Саме тому, при встановленні обставин справи, а так само при вирішенні питань, у момент підготовки рішення у адміністративній справі, вважаю за необхідне розглянути і врахувати судову практику ВАСУ при вирішенні питань в подібних правовідносинах.
22 липня 2009 року ВАСУ прийняв Ухвалу по справі № 12139/08, в якій чітко виказав свою позицію стосовно спірних правовідносин з застрахованими особами, до яких має застосовуватися саме закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Та ж сама позиція викладена і в Ухвалі ВАСУ від 22 липня 2009 року по справі № 14207/08: суди дійшли висновку щодо неправомірності дій Відповідача по відмові у виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку встановленому ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».
Зупинення дії ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. N 6-рп/2007.
Що стосується 2008, 2009 років, хочу звернути увагу шановного Суду на Ухвалу ВАСУ від 07 липня 2009 року. В мотивувальній частині своєї ухвали ВАСУ наголосив на тому, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 09.07.2007 дійшов висновку, що ЗУ «Про Держбюджет» (взагалі на будь-який рік), не може зупиняти дію інших Законів України, в тому числі щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, вносити зміни до інших законів, встановлювати інше (додаткове) правове регулювання відносин, ніж передбачено законами України. Дана правова позиція КСУ стосується не тільки 2007 року, а і 2008, 2009 року теж.
Окремо прошу звернути увагу на те що, при вирішанні спору щодо визначення розміру допомоги, суд не може обмежуватися лише певною частиною періоду отримання допомоги без одночасного зобов’язання Відповідача в наданні допомоги в визначену розмірі в подальшому.
Цитую Ст. 44 Закону України від 18.01.2001 № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі, зазначеній у частині 1 статті 42 цього Закону, яка фактично здійснює догляд за дитиною, щомісяця з дня надання відпустки для догляду за дитиною по день її закінчення, але не більш як по день досягнення дитиною трирічного віку включно.»
Відповідно до статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” допомога надається на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зазначене правило також закріплено п. 8 Постанови Кабінету Міністру України від 11.01.2007 року № 13, в якому передбачено, що допомога виплачується застрахованій особі щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною.
Жодним нормативно-правовим актом не зазначено, що початок нового звітного періоду є підставою для перепризначення розміру допомоги.
Коригування розміру допомоги в сторону її зменшення заборонено нормами ст.ст. 22, 46 Конституції України, якими визначено що, соціальні виплати та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

На підставі вищенаведеного

ПРОШУ:
1.    Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації щодо відмови здійснення перерахунку та виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму.
2.    Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації доплатити недоотриману внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 18 серпня 2008 року по 31 жовтня 2009 року  в розмірі, що складає на момент судового розгляду з огляду на інфляційні витрати  8225,40 гривень з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення;
3.    Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 19 червня 2011 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією;
4.    Стягнути на мою користь з Відповідача суму сплаченого судового збору в розмірі 3,40 грн.;
5.    Зобов’язати Відповідача виконати постанову суду за цим позовом негайно.

 

Advertisements
Напиши коментар

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: